کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان آرادان

کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان آرادان

کار گروه سلامت

کار گروه سلامت

کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان آرادان

کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان آرادان با محوریت سرطان با حضور صفری معاون فرماندار ودکتر مولائی معاونت بهداشتی شبکه  ونمایندگان سایر ادارات در شهرستان آرادان برگزار گردید .

درابتدا صفری معاون فرماندار شهرستان آرادان ضمن خیر مقدم حاضرین در جلسه به بررسی واقدامات صورت گرفته توسط ادارات در مورد صورت جلسه قبلی کارگروه ،به بیان دستور جلسه کار گروه سلامت پرداختند.

 در ادامه دکتر مولائی معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان ضمن خیر مقدم به حاضرین درمورد سرطان و برنامه جامع عملیاتی سرطان در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای حاضرین در جلسه مطالبی را بیان فرموده است.

در انتها به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شده است

کلمات کلیدی