جلسه اعتبار بخشی درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان

.

جلسه اعتبار بخشی درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان

اعتبار بخشی

اعتبار بخشی

جلسه اعتبار بخشی درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان

اولین جلسه اعتبار بخشی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان با حضور دکتر غریبی و دکتر نداف ریاست شبکه بهداشت آرادان  ومعاونین وکارشناس گسترش شبکه بهداشت آرادان در دفتر ریاست شبکه برگزار گردید.

دراین جلسه دکتر نداف  ضمن قدرانی از دکتر غریبی جهت همکار ی و برنامه ریزی اعتبار بخشی شبکه بهداشت آرادان ،خواستار برگزاری جلسه آموزشی در طی هفته آتی جهت کلیه پرسنل ستادی و مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شده است.

کلمات کلیدی