جلسه آموزشی اعتبار بخشی مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان

جلسه آموزشی اعتبار بخشی مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان

آموزش اعتبار بخشی

آموزش اعتبار بخشی

جلسه آموزشی اعتبار بخشی مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان

جلسه آموزشی  اعتبار بخشی مراکز خدمات جامع سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان با حضور دکتر غریبی عضو هیت علمی دانشگاه و دکتر نداف ریاست شبکه بهداشت آرادان  وخانم دهقانی کارشناس گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه وپرسنل ستاد ومسئولین مراکز در سالن کنفرانس شبکه بهداشت آرادان برگزار گردید

دراین جلسه دکتر نداف  ضمن خوش آمدگویی ،درمورد تاثیر اعتبار بخشی بر ارتقاء کیفیت مراقبت های بهداشتی برای حضار دراین جلسه نکاتی را بیان فرموده اند

در ادامه دکتر غریبی درمورد اعتبار بخشی ولزوم استفاده وبهره مندی از اعتبار بخشی وانواع استانداردهای اعتبار بخشی درحوزه عملکردی وبخشی مطالبی را ارائه دادند.

ودر پایان به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی