برگزاری مانور اطفاء حریق در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان

برگزاری مانور اطفاء حریق در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان

.

روزشنبه یازدهم آبان ماه با همکاری آتشنشانی وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان ، مانور اطفاء حریق و آموزش نحوه مواجهه با مصدومین برای پرسنل وکارشناسان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آرادان برگزار گردید. در این برنامه آموزشی که با همکاری کارشناس آتش نشانی آرادان برگزار گردید، علاوه بر آموزش تئوری انواع حریق و خاموش کننده های دستی، آموزش کمک های اولیه در مواجهه با مصدومین نیز ارائه گردیده . در پایان اطفاء حریق به صورت عملی نیز به حاضران در این برنامه آموزش داده شد.
کلمات کلیدی